about me

Wat doet een interieurarchitect?
Niet zelden krijg ik de vraag wat de meerwaarde van het  inhuren van een interieurarchitect is. Om deze vraag te beantwoorden is het van belang om te weten wat een interieurarchitect precies doet en waar de interieurarchitect zich onderscheidt van de architect en de woninginrichter/stylist. Het werkterrein van de interieurarchitect bevindt zich binnen de bestaande architectonische ruimte, ook wel casco genoemd.

De interieurarchitect ontwerpt van beginschets tot aan technische tekeningen waarmee de aannemer aan de slag kan. U kan een interieurarchitect in de hand nemen voor een nieuwe badkamer,  een inbouwkast of een nieuwe keuken, maar ook voor grootschalige projecten zoals het herinrichten van een restaurant of een oude visloods waar een club in moet komen. Binnen het casco is niets te groot of te klein.

De interieurarchitect is tevens toegepast kunstenaar, hij vertaalt uw wensen in originele en verassende ideeën. Iedere interieurarchitect heeft een eigen werkwijze en ontwerpstijl.

Opdrachtgevers particulier
Een goed ontworpen interieur weerspiegelt zijn functie, of het nu gaat over een zakelijk, publiekelijk of privé interieur.
Bij een woning vind ik het belangrijk dat de woonomgeving de identiteit van bewoner(s) uitademt. Met andere woorden, de woonomgeving moet gaan over zijn gebruikers.
Voordat ik begin met ontwerpen is het van belang dat ik u enigszins leer kennen.
Wat vindt u mooi, wat voor kunstenaars en architecten spreken u aan. Misschien heeft u mooie reizen gemaakt en wilt u die ervaringen op verschillende plaatsen in het huis terug laten komen. Soms neem ik boeken mee om een beeld te krijgen van wat u aanspreekt. Bij zo’n gesprek vinden we samen altijd de juiste ingrediënten voor uw project.

Het ontwerp is een mix van uw smaak, fascinaties en wooneisen, de reeds aanwezige bezittingen, de architectonische ruimte en mijn toevoeging als ontwerper. Hierbij wordt altijd rekening gehouden met het budget.

Opdrachtgevers zakelijk
Eerst wordt er een duidelijke profielschets van het bedrijf vastgesteld; wat is de identiteit en wat zijn de ambities. Er zijn verschillen in aanpak tussen kantoren, publieke ruimten, restaurants, clubs, barren, winkels etc. Het ene interieur moet spannend en uitdagend zijn, het andere warm en stil. Sommige interieurs moeten prikkelen en inspireren, andere moeten duurzaam en tijdloos zijn.

Een goed ontworpen interieur heeft invloed op de emotie van mensen en draagt bij aan de productiviteit van het werkend personeel, de verkoop in een winkel of het herstel van een patiënt.

Vrij werk
Naast mijn werk voor opdrachtgevers maak ik ook vrij werk zoals de ‘Form Follows Function bank’.

Ik raak geïnspireerd door visionaire architecten zoals Zaha Hadid en Ben van Berkel. Bij nieuwe projecten laat ik mij leiden door persoonlijke fascinaties. Dat kan wetenschap of hedendaagse kunst zijn, of iets wat toevallig op mijn pad komt. In mijn ontwerpen is altijd een bepaalde spanning te vinden.

Vloeiende dynamische lijnen en functionaliteit gaan hand in hand en mijn vormtaal kan vervreemdend en onconventioneel zijn.

Kwaliteit
Mijn ontwerpen presenteer ik aan de hand van 3D-visualisaties en technische tekeningen. Om te zorgen dat er geen verschil is tussen 3D- visualisaties en realiteit teken ik alles tot in detail uit en werk ik samen met betrouwbare aannemers en leveranciers.

Tevens werk ik nu zes jaar samen met meubelmakerij Jeroen Kool en bij dit bedrijf weet ik zeker dat een perfect eindresultaat gegarandeerd is.

What does an Interior Architect do?
Frequently people ask me about the benefits of hiring an interior architect. In order to answer this question, it is important to know how an interior architect differentiates himself from an architect or interior decorator/stylist.

The field of the interior architect is located within the existing architectural space, also called ‘casco’.

An interior architect designs the whole project, from initial sketches to technical drawings, from which the contractor can get started. You can hire an interior architect for a new bathroom, a built-in cabinet or a new kitchen, but also for large-scale projects such as redesigning a restaurant or an old warehouse which have to be transformed into apartments. Between the outside walls nothing is too big or too small.

The interior architect is also an applied artist, who translates your wishes into original and exciting ideas. Each interior architect has his or her own methods and style.

Your personal design
A well-designed interior reflects its function, whether it’s a business, public or private interior.

In the case of private spaces I think it is important that the interior radiates the identity of the inhabitant(s). In order words, the interior must reflect its users.

Before I start designing it is important that I get to know you a little bit. What do you like, which artists and architects appeal to you. Maybe you had a great travelling journey and you want that experience to come back in different parts of the house. Sometimes I take books with me in order to get an idea of what appeals to you. In such a meeting we always jointly find the right ingredients for your project.

The design is a mix of your taste, interests and living standards, the existing property, the architectural space and my “out of the box input” as a designer. I always take the budget into account.

Business Clients
First, a clear profile of the company is determined; what is the identity and what are the company’s ambitions. There are different approaches for offices, public spaces, restaurants, clubs, bars, shops etc. Some interiors have to be exciting and challenging, others warm and quiet. Some interiors have to excite and inspire others must be sustainable and timeless.

A well-designed interior affects the emotions of people and contributes to the productivity of the working staff, the sales volume or recovery of a patient.

Free work
Besides work on assignment I am working on pieces for my own collection, such as the ‘Form Follows Function sofa’.

I am inspired by visionary architects like Zaha Hadid and Ben van Berkel. For new projects, I let myself be guided by personal interests, which may be contemporary art or science or something I run into. A certain tension is always present in my work.

Fluid dynamic lines and functionality go hand in hand and my style can be differentiating and unconventional.

Quality
My present design is always based on 3D visualizations and technical drawings. To ensure that there is no difference between 3D visualizations and reality, I draw everything in fine detail and I work with reliable contractors and suppliers.

I have also been working with furniture studio Jeroen Kool for six years, and together with this company I am sure that a perfect end result is guaranteed.

Education
2001-2006 Cabinetmaker
Wood and Cabinetmaking College, Amsterdam
Diploma gained

2006-2010 Interiorarchitecture
Royal Academy of Arts,  The Hague
Diploma gained (cum laude)